Będą kolejne mieszkania za remont. Są zmiany w zasadach

Znowu będzie można w Policach ubiegać się o najem mieszkania w zamian za wykonanie remontu. Ale uwaga – są pewne zmiany w zasadach ubiegania się o nie. Inaczej będzie liczony dochód kandydatów do skorzystania z tego programu, na pewne preferencje mogą wciąż liczyć osoby z niepełnosprawnością – ale już nie wszystkie.

– Zaproponujemy w tym programie kolejne mieszkania – zapowiada wiceburmistrz Jakub Pisański, i dodaje, że oferta powinna być przedstawiona mieszkańcom gminy na przełomie lutego i marca.

W ubiegłym roku z 11 zaproponowanych mieszkań chętnych do wyremontowania i późniejszego najmu znalazło 9. Dwa nie cieszyły się zainteresowaniem – to te najbardziej zniszczone. Na pozostałe było więcej chętnych i o przydziale rozstrzygały losowania. W tym roku ma być zaoferowana podobna liczba lokali.

Ale uwaga. Jest kilka zmian w zasadach przydziału. Dotyczą m.in. podstawy naliczania dochodu potencjalnych najemców mieszkań. To narzuciła zmieniona Ustawa o dodatkach mieszkaniowych.

– Na potrzeby ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego uwzględnia się teraz wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a nie, jak dotychczas, kwotę najniższej emerytury – tłumaczy Sebastian Staszkiewicz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. – Zmianie uległa także definicja dochodu i w pewien sposób uprościła ona wyliczenie dochodu wnioskodawcy starającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wcześniej był to dochód ubruttowiony, czyli m.in. po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne oraz na ubezpieczenie chorobowe. Obecnie będzie brany pod uwagę dochód netto.

To oznacza, że w ten sposób będzie też obliczany dochód potencjalnych najemców mieszkań po wykonanym (przez tych najemców) remoncie. Kryteria dochodowe są wskazane w zmienionej we wtorek (25 stycznia) uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wc­hodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Police.

Jest też inna, dla niektórych zapewne istotna, zmiana we wspomnianej uchwale.

– Zmianie uległy zapisy dotyczące osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umów najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, lub wobec których dopuszcza się wyłączenie z losowania ze względu na ich stan zdrowia – zwraca uwagę Sebastian Staszkiewicz. – Wcześniej pod uwagę było brane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, bez względu na to, jakiego rodzaju ono było: lekkie, umiarkowane czy znaczne. W tej chwili wyłączeniu będą podlegały tylko osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.


Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.