Budżet Polic z nadwyżką, ale…

W projekcie budżetu Gminy Police na rok 2024 zaplanowano nawet nadwyżkę. Planowane wydatki będą więc mniejsze od planowanych dochodów. Ale radni, także sam burmistrz, wskazywali, że uwzględnione dochody nie są pewne… – To jest budżet trudny – przyznał burmistrz Władysław Diakun.

Konkretnie: planowane są dochody w wysokości 318.121.537 zł, planowane wydatki to 295.121.537 zł. Nadwyżka to 23 mln złotych, ale zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Zastępca burmistrza Jakub Pisański przedstawił zaplanowane inwestycje, czyli wydatki majątkowe.

42,5 mln złotych to wartość finansowanych w przyszłym roku inwestycji – powiedział.

Dodał, że ze środków budżetowych przeznaczono na to 20 mln 89 tysięcy 840 złotych. Pozostała część ma pochodzić głównie z budżetu państwa i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – to na kwotę łączną ponad 21 mln złotych.

Wśród zaplanowanych inwestycji są m.in.:

 • Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu w Przęsocinie (przebudowa) oraz w Pilchowie (budowa nowego) za niemal 1,7 mln zł
 • Modernizacja parkingu przy ul. Wróblewskiego w Policach za 260 tys. zł
 • Budowa nowej drogi łączącej przystanki SKM (łączącej dwa nowe ronda na ul. Siedleckiej i Piłsudskiego) – w przyszłym roku zaplanowano na to ponad 6,5 mln zł
 • Budowa dróg gruntowych na terenach wiejskich w gminie Police – budowa drogi z płyt betonowych w miejscowości Drogoradz za 2,03 mln zł
 • Kontynuacja budowy budynku komunalnego przy ul. Niedziałkowskiego – zaplanowano na to 5 mln zł
 • Przebudowa lokali komunalnych (wyodrębnienie łazienki lub WC) – w przyszłym roku zaplanowano na to 150 tys. zł dla czterech mieszkań
 • Przebudowa lokali komunalnych ze zmianą sposobu ogrzewania za 200 tys. zł
 • Przebudowa pustostanów komunalnych w celu udostępnienia ich mieszkańcom gminy – zaplanowano na to 2,2 mln zł (z tego 1,76 mln z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa)
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kolejnego budynku komunalnego mieszkalnego – tym razem przy ul. Bankowej w Policach; w przyszłym roku przeznaczono na to 200 tys. złotych
 • Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Tanowskiej za 180 tys. zł
 • Policki Budżet Obywatelski – 1,2 mln zł
 • Przebudowa budynku schroniska dla osób bezdomnych w Policach za 255 tys. złotych
 • Przebudowa placu kompostowania z ZOiSOK w Leśnie Górnym – 400 tys. zł
 • Kontynuacja przebudowy MOK – w przyszłym roku 8,55 mln zł, z tego z budżetu gminy 900 tys. zł a 7,65 mln zł z dotacji rządowych
 • Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przęsocinie – etap III za 310 tys. zł
 • Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Trzebieży za 0,5 mln zł
 • Opracowanie koncepcji połączenia obwodnicy Polic z III etapem Trasy Północnej Szczecina oraz dokumentacji środowiskowej dla wybranego wariantu – na to w przyszłym roku zabezpieczono 200 tys. zł

Drugi zastępca burmistrza Maciej Greinert przekazał, że rośnie subwencja oświatowa, ale rosną też mocno wydatki w związku m.in. z dużym wzrostem liczby orzeczeń o specjalnych potrzebach uczniów – w szkołach i przedszkolach. Trzeba więc organizować więcej zajęć kompensujących. Zwrócił też uwagę na malejące wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Za to wzrastają wydatki na komunikację.

Radny Grzegorz Ufniarz zwracał uwagę na zawyżenie planowanych dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami (nie było podwyżki tych opłat, ale uwzględniono wyższe wpływy w projekcie budżetu) oraz z podatku od nieruchomości – nie wiadomo jeszcze jakie wpływy będą z tego tytułu od Polimerów, bo te najpewniej nie zostaną w pełni uruchomione w tym roku – jak planowano.

Będziemy w tym budżecie zatwierdzać dochody nie do końca prawdziwe, które pokrywają wydatki, co do których wielu ludzi w Policach ma nadzieję, a później może się nagle okazać, że te nadzieje będą niestety upadały, bo na poziomie planowania budżetu nie potrafiliśmy precyzyjnie tych dochodów określić, wiedząc już dziś, że te dochody nie są prawdziwe – powiedział i ostatecznie podczas głosowania wstrzymał się od głosu.

Podobnie zrobili radni klubu „Projekt Police”.

Ten budżet rośnie skokowo – powiedział Krystian Kowalewski z tego klubu. – Przychody są o ponad 50 mln wyższe niż w latach poprzednich. Dobrze, że rosną. Niestety elementem studzącym jest to, że po zaabsorbowaniu tak dużej zwyżki przychodów, nasza nadwyżka budżetowa jest umiarkowana i jeszcze w pewnym stopniu opiera się na pewnych optymistycznych założeniach. Widzimy, że czeka nas dużo pracy nad tym, by wygenerować w przyszłości tę nadwyżkę bieżącą, bo ona jest niezbędna do tego, aby uruchomić szerszy program inwestycji.

Radny niezrzeszony Artur Echaust natomiast ogłosił, że tego projektu budżetu nie poprze. Choć z aprobatą zauważył m.in. że są w nim pieniądze na stowarzyszenia sportowe i na drogi gruntowe.

Przeciwko projektowi opowiedział się też klub PiS.

Projekt poparli radni z koalicji rządzącej: WS Gryf XXI i KO. Wynik głosowania: za – 10, przeciw – 7, wstrzymujących się – 4.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.