Osoby niepełnosprawne mogą wnioskować o wsparcie. W związku z zamknięciem dziennych placówek

siedziba PCPR w Policach

Jeszcze do 16 listopada osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o pomoc finansową w związku z zamknięciem placówek rehabilitacji i wsparcia dziennego. Można otrzymać 500 złotych miesięcznie. Taka pomoc została uruchomiona już wiosną tego roku – w związku z pandemią. Teraz została wydłużona.

Wnioski od osób z powiatu polickiego przyjmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – elektronicznie lub w swojej siedzibie.

Można ponownie skorzystać

Część osób niepełnosprawnych z powiatu polickiego skorzystało już z tego rodzaju wsparcia, właśnie wiosną.

– Wtedy wpłynęło 136 wniosków, a 112 osób dostało wsparcie – mówi Aleksandra Kuczyńska, kierownik Działu Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PCPR w Policach. – Przez trzy miesiące wydaliśmy wtedy na tę pomoc 166,5 tysiąca złotych.

Teraz również można dostać takie wsparcie. W związku z trwającą sytuacją epidemiczną przedłużono termin składania wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Ta pomoc finansowa udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od 9 marca 2020 roku do 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – informuje Aleksandra Kuczyńska.

Kto powinien złożyć wniosek?

Dotyczy to m.in. podopiecznych i uczestników: warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, placówek rehabilitacyjnych, a także uczestników programów PFRON (jeśli w ramach tych programów korzystają ze wsparcia w placówkach rehabilitacyjnych), pełnoletnich (do 25 roku życia) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, pełnoletnich (do 24 roku życia) wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych lub uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy, pełnoletnich (do 25 roku życia) wychowanków ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną. Ale okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 5 miesięcy. To oznacza, że jeśli ktoś wiosną korzystał z takiego wsparcia przez 3 miesiące, to może jeszcze wnioskować o nie na 2 miesiące.

– W każdym z miesięcy wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych dni roboczych – podkreśla Aleksandra Kuczyńska.

I uwaga – świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Trzeba zdążyć do 16 listopada

Wnioski można składać w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW dostępną na stronie https://sow.pfron.org.pl/ lub w wersji papierowej w siedzibie PCPR przy ul. Szkolnej 2.

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie PCPR, na stronie internetowej www.pcpr.police.pl w zakładce PLIKI DO POBRANIA oraz na platformie SOW.

Termin upływa 16 listopada.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.