Police z dofinansowaniem na mieszkania dla zagrożonych wykluczeniem społecznym

Gmina Police otrzymała dofinansowanie o wartości 2.418.447,93 zł na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji projektu pn. Własna przestrzeń=samodzielność wynosi 2.556.447,93 zł.

Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2022. Gmina nie wnosi do realizacji projektu wkładu pieniężnego. Projekt przewiduje stworzenie 14 nowych miejsc w 5 nowych mieszkaniach chronionych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tworzone miejsca opieki świadczone będą w społeczności lokalnej. Projekt jest skierowany do osób bezdomnych z Gminy Police i matek z małoletnimi dziećmi. Główne zadania projektu to reintegracja społeczna osób bezdomnych, matek z małoletnimi dziećmi, remont i wyposażenie mieszkań chronionych, praca socjalna. Celem projektu jest ograniczenie istniejących nierówności w zakresie dostępu do usług społecznych w tym usług opiekuńczych, środowiskowych, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług świadczonych dla mieszkańców Powiatu Polickiego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Powiatem Polickim.

Artykuł sponsorowany

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.