500+ dla niepełnosprawnych. Ale nie dla wszystkich

Tylko niektórzy niepełnosprawni dostaną dodatkowe 500 zł co miesiąc. Inni mogą liczyć na część tej kwoty. Pozostali nie dostaną nic.

Wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (potocznie nazywane „500+ dla niepełnosprawnych”) można już składać. Ale ZUS będzie je rozpatrywał od października.

O przyznaniu pieniędzy nie decyduje stopień niepełnosprawności, lecz posiadanie ważnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoby, które go nie mają, po złożeniu wniosku zostaną skierowane na badanie do lekarza orzecznika ZUS.

Orzeczenie muszą mieć także seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia i z powodu wieku ZUS przyznał im z urzędu dodatek pielęgnacyjny – dodaje Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa zachodniopomorskiego. – Co ważne: będą honorowane orzeczenia, które zaliczają wnioskodawcę do I grupy inwalidzkiej i zostały wydane przed 1 września 1997 r. przez komisję ds. inwalidztwa i zatrudnienia.

Aby otrzymać wsparcie, trzeba być pełnoletnim i mieszkać na terytorium Polski. A łączna wysokość dotychczasowych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekraczać kwoty 1600 zł brutto.

Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie. Żeby je dostać, trzeba złożyć wniosek (ZUS ESUN). Może to zrobić sam zainteresowany lub jego pełnomocnik. Formularz jest na stronie zus.pl oraz w każdej placówce Zakładu.

We wniosku należy wpisać dane osobowe i sposób wypłaty świadczenia. Trzeba także wskazać, czy i jakie świadczenia finansowane ze środków publicznych nam przysługują, jaka jest ich wysokość i kto je wypłaca. Dotyczy to także świadczeń z instytucji zagranicznych. Dokument musi być podpisany.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (chyba że ZUS już je ma). Osoby, które nie mają takiego orzeczenia, powinny dołączyć dokumentację medyczną oraz inne dowody ważne dla wydania orzeczenia.

Mogą to być na przykład: karta badania profilaktycznego, dokumentacja z rehabilitacji leczniczej lub zawodowej oraz zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku). Jeżeli ktoś ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności, powinien je również dołączyć.

500 złotych dostanie osoba niepełnosprawna, która teraz otrzymuje 1100 złotych (brutto) lub mniej. Ci, u których łączne świadczenia są między 1100 a 1600 zł, dostaną uzupełnienie do 1600 złotych. Przykładowo osoba, która pobiera emeryturę w wysokości 1300 zł, otrzyma 300 zł uzupełnienia.

Przy ustalaniu kryterium dochodowego będą brane pod uwagę świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych. To emerytury bądź renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy, ale również wsparcie z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe (np. zasiłki stałe).

Będą też uwzględniane świadczenia wypłacane przez zagraniczne instytucje emerytalno-rentowe. Nie będzie miał znaczenia dochód z pracy zarobkowej czy też np. z umowy najmu lub innych umów cywilnoprawnych. Nie będzie wliczany także zasiłek pielęgnacyjny ani dodatki (np. dodatek kombatancki), renty cywilnoprawne, a także niektóre z rent rodzinnych.

W Zachodniopomorskiem jest 8 tys. osób (Szczecin 5,4 tys., Koszalin 2,6 tys.), które mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji. Wszystkich potencjalnie zainteresowanych może być ok. 37 tys. (Szczecin niemal 24 tys., Koszalin ponad 13 tys.).

Więcej informacji na temat 500+ dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji można znaleźć na stronie zus.pl.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.