Choroba, ubóstwo, bezdomność… Zmuszeni do proszenia o pomoc

W roku 2023 z powodu bezdomności do OPS w Policach zgłosiło się 107 osób

Długotrwała i ciężka choroba najczęściej zmuszała policzan do korzystania ze wsparcia tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tak było też we wcześniejszych latach. Część potrzebujących pomocy z różnych innych powodów popadła w ubóstwo lub została bez dachu nad głową.

Leczenie bywa bardzo obciążające dla budżetu domowego. Zwłaszcza gdy jest długotrwałe, a budżet nie jest duży.

Należy zwrócić uwagę, że mimo funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych obserwujemy stopniowy wzrost zapotrzebowania na pomoc finansową w celu dofinansowania zakupu leków — zauważono w Raporcie o stanie Gminy Police za 2023 rok. – Z informacji zebranych od klientów wynika, że ich koszt (leków — red.) jest niewspółmiernie wysoki do dochodów, jakie posiadają osoby i rodziny, a tym samym przekracza ich możliwości finansowe. Z tego powodu do tutejszego Ośrodka zgłosiło się 417 rodzin.

Kolejnym powodem korzystania z pomocy finansowej z OPS w Policach było ubóstwo.

Z tego tytułu przyznano pomoc 321 rodzinom — podaje raport i dodaje, że znaczną grupę osób korzystających z pomocy stanowiły osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które w znacznym stopniu mają ograniczone możliwości poprawy sytuacji bytowej. Osoby te są zagrożone wykluczeniem społecznym. Wsparcie z tego powodu w ubiegłym roku w gminie Police otrzymały 232 rodziny.

Powodem trudnej sytuacji życiowej osób zgłaszających się po pomoc finansową do tutejszego Ośrodka jest także bezdomność. Powstaje ona wskutek zbiegu różnych okoliczności życiowych. Zauważyć można, że bezdomność może być zarówno konsekwencją nieszczęśliwych zdarzeń, jak i wynikiem uzależnień, biernością zawodową oraz niechęcią do zmiany stylu życia. Należy podkreślić, że zjawisko bezdomności na przestrzeni ostatnich lat ulega systematycznemu zwiększeniu — zwrócono uwagę w raporcie.

W roku 2023 z powodu bezdomności do OPS w Policach zgłosiło się 107 osób.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.