Też planuj Police. Żeby przez twoje podwórko nie pociągnęli drogi…

W jakich częściach gminy i miasta będą mogły powstawać drogi, osiedla mieszkaniowe, parki czy miejsca pracy — to wskaże przygotowywany właśnie plan ogólny dla Polic. Teraz jest czas na wnioski od mieszkańców. Można je składać do 1 lipca. Lepiej tego nie zaniedbać. Można to zrobić online lub w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Policach.

Plan ogólny to bardzo ważny dokument przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także stanowiący podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Wnioski do projektu planu ogólnego mogą składać wszystkie zainteresowane osoby, firmy czy instytucje w formie elektronicznej albo papierowej.

Uwagi we wnioskach powinny odnosić się do różnych aspektów zagospodarowania przestrzennego, wpływających na życie codzienne policzan i rozwój gminy (np. dotyczyć mogą planowanego przeznaczenia terenu, wysokości i powierzchni zabudowy czy też minimalnej powierzchni biologicznie czynnej).

Plan ogólny ma ułatwić zrównoważony rozwój gminy, uwzględniający jej potrzeby gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Najprostszą i najszybszą metodą złożenia wniosku jest wypełnienie go online (link do formularza: https://bip.police.pl/attachments/download/34283). Numer działki można znaleźć, korzystając np. z e-mapy (https://polska.e-mapa.net).

W postaci papierowej wnioski należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 3c – kancelaria).

Składający wniosek, zgodnie z ustawą, zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada. Powinien też wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Może także podać dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. Wypełniony formularz wysyłamy na adres mailowy: sekretariat@ug.police.pl lub adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka.

Termin składania wniosków mija 1 lipca 2024 r.

Kompleksowy plan ogólny, zgodnie z ustawą, samorządy powinny uchwalić do końca 2025 roku. Zbieranie wniosków to pierwszy etap prac nad tym dokumentem.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.