Gorszy bilans Azotów Police

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Utrata kontroli nad spółką, która miała dostarczać do Polic surowce z Senegalu, pogorszyła bilans Azotów Police o 55 milionów złotych. Policka spółka ma za pierwsze półrocze 14,6 mln zł straty netto.

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA poinformował, że w toku sporządzania sprawozdania skonsolidowanego za I półrocze 2018 roku oszacowano wpływ procesu dekonsolidacji spółki zależnej – African Investment Group SA (AFRIG) – na skonsolidowany wynik finansowy na kwotę -55 mln zł (minus 55 milionów złotych).

Proces dekonsolidacji podyktowany był utratą kontroli nad spółką AFRIG w wyniku realizacji warunków aneksu do porozumienia rozwiązującego z DGG Eco sp. o.o., o którym polickie Azoty informowały w raporcie bieżącym nr 24/2018 z 24 maja 2018 roku.

Szacowany negatywny wpływ na wynik skonsolidowany w głównej mierze wynika z tego, iż utrata kontroli nad AFRIG nie skutkuje wygaśnięciem odpowiedzialności Azotów Police (jako współkredytobiorcy) za spłatę kredytu wykorzystanego przez AFRIG. Zostało to ujęte w sprawozdaniach jednostkowych poprzez tworzenie rezerw na poręczenie kredytu od momentu identyfikacji ryzyka.

Natomiast szacunkowy wzrost zysku dzięki realizacji porozumienia z DGG Eco to około 3 mln zł.

Gdyby nie sprawa z AFRIG, policka spółka miałaby za pierwsze półrocze 29,4 mln zł zysku netto.

Zarząd Azotów Police przyznaje, że wyniki odbiegają od oczekiwań rynkowych. Tłumaczy, że jest to efekt sytuacji w segmencie nawozów: wzrosły ceny surowców (zwłaszcza gazu ziemnego), spadek cen produktów oraz złej pogody, co wpłynęło na niższą sprzedaż.

Skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdania finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku są w trakcie przeglądu przez biegłego rewidenta i oszacowane kwoty mogą ulec zmianie.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.