Oto Police na starcie nowego samorządu. Można to nawet przedyskutować

Coraz nas mniej w Policach. Do tego jesteśmy coraz starsi. Brakuje nam mieszkań. Ale dochody gminy rosną, podobnie jak wydatki. Raport o stanie Gminy Police za rok 2023 jest dostępny na jej stronie internetowej i ma być przedmiotem debaty na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Mogą w niej wziąć udział mieszkańcy, ale jeśli chcą zabrać głos, muszą to wcześniej zgłosić.

To raport wyjątkowy, chociażby z tego powodu, że przedstawia sytuację w gminie na początek kadencji nowego samorządu. Jest w nim mowa m.in. o demografii, pieniądzach, inwestycjach, zasobach mieszkaniowych, bezpieczeństwie, edukacji, pomocy społecznej. Są porównania do lat poprzednich i do sytuacji podobnych do Polic samorządów w kraju. Dokument przygotowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Centrum Szkoleniowe w Szczecinie Zespół ds. Doradztwa i Rozwoju. Raport ma ponad 150 stron. Poniżej sygnalizujemy tylko kilka wątków przedstawionych w tym dokumencie.

Ubywa policzan

W Policach w ubiegłym roku urodziło się 1.224 dzieci, ale tylko 196 z nich jest z tej gminy. Tendencja spadkowa utrzymuje się już od lat i widać to w ogólnej liczbie mieszkańców. W latach 2012-2023 zmniejszyła się ona z 42.167 osób do 39.123 osób.

Na szczęście, pod względem struktury wiekowej mieszkańców, gmina jeszcze w ubiegłym roku znajdowała się w korzystnej sytuacji. Średni wiek mieszkańców wynosił 41,8 lat i był niższy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz niższy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

– Stabilna sytuacja demograficzna i zastępowalność pokoleń jest podstawą stabilnych finansów publicznych — zaznaczono w raporcie.

To jednak nie znaczy, że w gminie tej pod względem demograficznym jest dobrze. W 2022 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało tu mniej więcej 70 osób w wieku nieprodukcyjnym. To struktura podobna do tej, jaka występuje w gminach przyjętych jako grupa porównawcza i generalnie w skali kraju. 

Pieniądze na stół

W Policach w ubiegłym roku wzrosły dochody — zwiększyły się z 208 mln zł w 2018 roku, do 247 mln zł w 2023 r.  – były wyższe o ponad 38 mln zł niż w roku 2018 i wyższe o ponad 8 mln zł od dochodów z roku 2022. Wzrósł więc także dochód gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca — w roku 2023 wyniósł 6305,42 zł względem (6.051 zł w roku 2022) i był o 1.272,42 zł wyższy niż w roku 2018 i jednocześnie wyższy o 254,42 zł od wyniku z roku 2022

Autorzy raportu zwracają  uwagę, że podane dochody zawierają też środki przekazywane z budżetu państwa na zadania zlecone. Faktyczną sytuację finansową gminy lepiej więc odzwierciedlają jej dochody pochodzące z udziału w podatku od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).

W 2023 roku dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowych od osób fizycznych PIT wyniosły 42.734.310,00 zł (wobec 51.182.331,44 zł w roku 2022 i były niższe o 8,45 mln zł niż w roku poprzednim). W przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 1.092,31 zł (wobec 1.300,03 zł w roku 2022) i były niższe od kwoty uzyskanej z tego tytułu w 2022 r. o 207,72 zł.

W przypadku podatku CIT wpływy Gminy Police z udziału w tym podatku w roku 2023 wyniosły 3.498.080,00 zł (wobec 1.543.305,00 zł w 2022 roku). W przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 89,41 zł (wobec 39,20 zł w roku 2022).

W roku 2023 z budżetu Gminy Police w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydano 7.543 zł (wobec 5.976 zł w 2022). Oznacza to wzrost o 1.567 zł w porównaniu z rokiem 2022 i wzrost o 2.518 zł w porównaniu do roku 2018.

Największą pozycją po stronie wydatków w budżecie gminy w roku 2023 była „Oświata i wychowanie”. Na ten cel wydano 28,53% wszystkich środków tj. 84.189.581,22 zł. Drugą najważniejszą kategorią, pod względem wartości wydatków, była „Transport i łączność”, na które przeznaczono 22% budżetu, czyli 64.576.228,88 zł.

Grunt to mieszkanie

W 2023 roku Gmina Police przejęła 1,50 ha gruntów o wartości 1.026.546 zł. W roku 2023 sprzedano łącznie 4,63 ha, dzięki czemu do budżetu gminy wpłynęło 2.790.641,78 zł.

Mieszkaniowy zasób gminy, według stanu na 31 grudnia 2023 roku to 1.403 lokale mieszkalne, w tym:  550 w 76 budynkach stanowiących 100% własność gminy i 853 w 189 budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy.

W raporcie też przedstawiono planowane działania w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych policzan: pozyskiwanie środków z programów rządowych na budowę lokali z przeznaczeniem na: najem socjalny, pomieszczenia tymczasowe i mieszkania chronione; na budowę nowych budynków mieszkalnych.

W czerwcu 2024 roku planowane jest zaś zakończenie budowy budynku komunalnego w Policach przy ulicy Niedziałkowskiego z udziałem środków z banku gospodarstwa krajowego.

Ponadto, w zależności od możliwości finansowych Gminy Police podejmowane będą działania zmierzające do utrzymania we właściwym stanie technicznym lokali mieszkalnych poprzez:  remonty pustostanów;  remonty kapitalne budynków; modernizację mieszkań ze szczególnym uwzględnieniem lokali gdzie, nie ma łazienki;  kontynuowanie kolejnych edycji Programu „Mieszkanie za remont”.

W raporcie są nawet wykazy konkretnych budynków przeznaczonych w najbliższym czasie do remontów lub innych inwestycji.

W minionym roku w zasobach gminy było 117 pustostanów. A na najem lokalu od gminy czekały  383 osoby, prognozuje się, że na koniec tego roku będą to już 423 osoby, w roku kolejnym – 463.

O inwestycjach i innych ważnych sprawach

Raport zawiera też informacje o wykonanych oraz rozpoczętych w minionym roku inwestycjach. W całości jest dostępny na stronie internetowej gminy (police.pl). Przepisy nakazują coroczne przedstawianie takiego raportu – obejmuje on podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad raportem mogą zabierać głos także mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Policach pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby – zakomunikowano na stronie gminy.

Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Police, planowana jest na 24 czerwca 2024 roku. Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 czerwca do godziny 15 w biurze Rady Miejskiej w Policach (ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, pok. 26, tel. 914311826).

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.