Od wtorku po nowe 500 plus

rodzina na spacerze

We wtorek, 1 sierpnia 2017 r., Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach rozpocznie przyjmowanie wniosków o: świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres. Przypominamy, że są zmiany w zasadach przyznawania świadczenia „500 plus”.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach przy  ul. Siedleckiej 2a: Dział Świadczeń Rodzinnych – I piętro; Fundusz Alimentacyjny – parter p. 10.

Od 1 do 4 sierpnia wnioski będą przyjmowane w godz. 7.30-15.30.  Od 7 sierpnia: poniedziałek i środa  – w godz. 7.30-17.00 oraz wtorek, czwartek, piątek  – w godz.  7.30-15.30. Natomiast w okresie wrzesień – październik : od poniedziałku do środy – w godz. 7.30-17.00 oraz czwartek i piątek – w godz. 7.30-15.30.

O świadczenie wychowawcze 500+ można wnioskować również elektronicznie poprzez: systemy bankowości elektronicznej (bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego czy profilu zaufanego), portal Emp@tia – empatia.mrpips.gov.pl (wymagany profil zaufany lub podpis elektroniczny); Portal ZUS – pue.zus.pl (wymagany profil zaufany lub podpis elektroniczny); ePUAP – (wymagany profil zaufany lub podpis elektroniczny).

Papierowy formularz wniosku można także przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Siedlecka 2a, 72-010 Police.

Składane wnioski powinny być wypełnione i kompletne – z załącznikami. Bardzo ważne jest podanie numeru rachunku bankowego, na który mają wpływać świadczenia oraz aktualnego numeru telefonu.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie 500+ oraz świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października, a w przypadku świadczeń rodzinnych do 30 listopada.

Na pytania dotyczące nowego okresu świadczeniowego pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach odpowiedzą pod numerem telefonu 91 42 43 851; 91 42 43 879 oraz poprzez e-mail: ops@police.pl   lub  swiadczeniarodzinne@opspolice.pl

Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 zł lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko.

Do najważniejszych zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należą:

  1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przez osobę samotnie wychowującą dziecko chyba, że:

– drugi z rodziców dziecka nie żyje;
– ojciec dziecka jest nieznany;
– powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
– sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
– dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

  1. Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu

Nowe przepisy wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

  1. Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – pierwsze obwieszczenie zostanie wydane do 1 sierpnia 2017 r.

  1. Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę

Od 1 sierpnia 2017 r., odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa, czyli wypełnia i podpisuje, osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a nie, jak dotychczas, członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w danym oświadczeniu.

Opr. na podstawie materiałów przysłanych przez Urząd Miejski w Policach.

 

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.