Jest też absolutorium dla burmistrza

Burmistrz Polic dostał też dziś absolutorium. Poparło je 13 radnych, a 8 wstrzymało się od głosu. Wcześniej radni przyjęli sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. Wynik tamtego głosowania był identyczny. Osiągnięcia i porażki gminy przedstawiali przed głosowaniem zastępcy burmistrza. Jakub Pisański wskazywał m.in., że gmina realizowała w 2018 r. ponad 50 przedsięwzięć inwestycyjnych, niektóre są kontynuowane. Maciej Greinert zwracał uwagę na rosnące wydatki gminy na oświatę, a także na inwestycje ekologiczne oraz na coraz większe odpływy środków pochodzących z opłat i kar do Wojewódzkiego Funduszu…

Więcej...

Police z pomocą Mieszkowicom

Police pomogą Mieszkowicom. Policcy radni zgodzili się na przekazanie tej gminie 30 tys. złotych. W ostatnim dniu października ubiegłego roku w Mieszkowicach pożar zniszczył kamienicę komunalną, w której mieszkało osiem rodzin. Poszkodowane zostały 23 osoby. – Gmina Mieszkowice wystąpiła do nas z prośbą o udzielenie pomocy finansowej, bo sama ma bardzo ograniczone możliwości finansowe – uzasadniała wydatek Agnieszka Komor, sekretarz Gminy Police. – Zawsze w takich przypadkach jesteśmy solidarni z potrzebującymi mieszkańcami innych gmin. Pieniądze pochodzą z rezerwy inwestycyjnej. Zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

Więcej...