Zarząd powiatu polickiego z wotum zaufania i absolutorium

Zarząd powiatu polickiego dostał wotum zaufania i absolutorium. Radni byli jednomyślni. Głosowanie w pierwszej sprawie poprzedziła debata nad raportem o stanie powiatu w 2020 r. W drugiej –  przyjęcie informacji o stanie mienia i sprawozdania z wykonania budżetu. Radni już we wcześniejszym punkcie pokazali, że ufają zarządowi, godząc się na wyemitowanie obligacji na kwotę ponad 9,6 miliona złotych.

W debacie nad raportem o stanie powiatu udział mogą brać mieszkańcy. Ale żaden nie zgłosił takiej chęci. Zarząd zaprezentował najważniejsze elementy raportu, bo cały dokument liczy kilkadziesiąt stron.

Starosta Andrzej Bednarek zwracał uwagę m.in. na lekki wzrost bezrobocia w 2020 r., ale też dodawał, że wciąż jest na niskim poziomie. A także na rozwój powiatu nie tylko w zakresie mieszkalnictwa (i liczby mieszkańców), ale też gospodarczy. Mówił również o wzroście aktywności społecznej, czego odzwierciedleniem jest współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi w zakresie wykonywania niektórych zadań. Starosta podkreślał też, że znacząco wzrastają dochody powiatu, co pociąga za sobą konieczność większego zaangażowania jego służb i instytucji. Przypominał, że w 2015 roku dochód ten wynosił około 75 milionów złotych, a w 2020 r. już 133 miliony.

O edukacji i polityce społecznej szerzej mówiła Beata Chmielewska, członek zarządu powiatu. Zwracała uwagę, że udział wydatków na oświatę w całym budżecie się zmniejsza, przy tym oświata wciąż rozwija się dynamicznie.

O inwestycjach, ochronie środowiska, gospodarce nieruchomościami mówiła wicestarosta Joanna Napiwodzka.

Cały raport jest dostępny na stronie internetowej Powiatu Polickiego. Liczy 45 stron. A na nich informacje o: finansach, oświacie i wychowaniu, pomocy społecznej, wspieraniu osób niepełnosprawnych, drogach, transporcie, ochronie zabytków, kulturze, turystyce, geodezji, gospodarce nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej.

Starosta dziękował radnym za pomoc w wykonywaniu zadań powiatu, okazywane zaufanie zarządowi (kilka punktów wcześniej radni zgodzili się na wyemitowanie obligacji na łączną kwotę do 9 630 000 zł).

– Bardzo wam dziękujemy – mówił po omówieniu raportu. – Bo mieć poczucie bezpieczeństwa ze strony radnych to bardzo ważne. Trzeba podziękować też wszystkim urzędnikom, którzy nie mają lekko z nami. A także zarządowi.

Po jednogłośnym udzieleniu absolutorium starosta powiedział, że ten wynik dedykuje pracownikom.

Możesz komentować anonimowo, wpisać dane ręcznie lub użyć swojego konta w mediach społecznościowych.